Zásady ochrany osobních údajů

RAVEDA, s.r.o. (dále jen „Společnost“) se zavazuje chránit osobní údaje, které zpracovává, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Identifikační a kontaktní údaje

Společnost RAVEDA, s.r.o.
Vážany nad Litavou 181, 68401 Vážany nad Litavou
IČO: 25566334
DIČ: CZ25566334
E-mail: info@levne-palivovedrevo.cz
Telefon: 775 112 371

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • Realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
 • Komunikace s kupujícími a zákazníky.
 • Plnění právních povinností Společnosti.
 • Marketingové účely Společnosti.

Kategorie osobních údajů

Společnost může zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa)
 • Historie nákupů

Právní základy zpracování

 • Plnění smlouvy
 • Legitimní zájem Společnosti
 • Zákonná povinnost
 • Souhlas subjektu údajů

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám pro účely plnění smlouvy, zákonných povinností, nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

Doba uchovávání

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k splnění účelů, pro které byly shromážděny nebo dále zpracovávány.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje

Pro výkon práv subjektu údajů nebo při dotazech týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Společnost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv aktualizovat nebo měnit.

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 20.1.2022.